Hogyan kezdjem? | How do I get started?

Mindenek előtt leszögezném, hogy ezt elkezdeni csak komolyan lehet. Ha nincs meg benned a szükséges érdeklődés és elszántság, inkább ne kezdj bele és halaszd el az egészet későbbre. Én is így tettem annak idején. Visszatértem a fizikai síkra és éltem az életem, aztán az élet épp úgy sodort ebbe bele, ahogy annak idején elképzeltem. Sokkal jobban jársz, ha előtte bizonyos tapasztalatokat szerzel és nem rohansz fejjel a falnak. Mert divatból ezt nem lehet csinálni, bár el lehet így kezdeni. Ha pedig már benne vagy, nem nagyon lehet belőle kiszállni. Épp ezért érnek aranyat szavaim!

First of all, I would like to point out that this can only be started seriously. If you don’t have the necessary interest and determination, you better not start and postpone it all until later. I did the same at the time. I went back to the physical plane and lived my life, and then life drifted into it just as I had imagined at the time. You’re much better off gaining some experience beforehand and not running upside down against the wall. Because you can’t do it because of fashion, although you can start that way. And once you’re in it, you can’t really get out of it. That is why my words are worth their weight in gold!

Tehát az első tanácsom az, hogy ha nem érzed magadban a kellő tüzet, akkor inkább ne csináld. Később is ráérsz erre. Ami ez után jön, azoknak szól, akik ezt komolyan szeretnék csinálni, de nem tudják hogyan kezdjenek bele. Van azonban egy réteg, akik vagy nem érzik tisztán, vagy nem tudják mit akarnak. Számukra készítettem egy olyan weboldalt, ahol lehet, hogy arra találnak rá, amit valójában ettől akarnak. Arra is alkalmas, ha később szeretnél vele foglalkozni, elő tudod időben magad rá készíteni. Ha tovább olvasod, találsz egy menetrendet, ami nem kőbe vésett szentírás, csak egy olyan ember tapasztalatai, aki túl van egy közel 20 éves mélytransz meditáción.

So my first piece of advice is that if you don’t feel the right fire in yourself, you better not do it. You'll find out later. What comes after this is for those who want to do it seriously but don’t know how to get started. However, there is a layer who either don’t feel clean or don’t know what they want. I created a website for them where they might find what they really want from it. It is also suitable if you want to deal with it later, you can prepare yourself for it in time. If you read on, you’ll find a schedule that isn’t a stone-engraved scripture, just the experience of a man who is beyond a nearly 20-year deep-trans meditation.

Az első dolog, hogy tisztázd magadban, miért is kezdesz ebbe bele. Ám ez is olyan, mint a harcművészet, hogy szinte mindenki azért megy oda az első edzésekre, hogy meg tudja magát védeni az utcán, vagy jobb verekedő legyen másoknál. Aztán ahogy minél jobban megismeri, annál távolabb kerül eredeti céljától. Persze ez nem mindenkire igaz, ám a döntéseid felelősségét te magad viseled. Akire viszont igaz, minél jobb lesz benne, annál inkább arra fog törekedni, hogy elkerülje a harcot és ennek így kellene lennie a mágia világában is. Mert ne is tagadd, hogy az ebben rejlő hatalom az, ami téged ide húzott és ezt a hatalmat meg is kapod, ám onnantól nagy felelősséged is lesz. Ugyanis onnantól már te is tehetsz valamit a világért egy olyan világban, ahol magad előtt látod a sok felelőtlen embert hasonló hatalommal. Ám akik az ilyen hatalmat felelőtlenül használják, ezeket többnyire másoktól kapták. Itt pedig azt fogod megtudni, hogyan tudsz másoktól függetlenül erőt gyűjteni.

The first thing to do is to explain to yourself why you are starting to get into this. But it’s also like martial arts, with almost everyone going there for their first workouts to be able to defend themselves on the street or be better at fighting than others. Then the more you get to know it, the farther it gets from its original purpose. Of course, this is not true for everyone, but you are responsible for your own decisions. For whom, however it is true, the better he/she will be in it, the more he/she will strive to avoid fighting and this should be the case in the world of magic as well. Because don’t deny that the power inherent in this is what drew you here and you will get that power, but from there you will also have a great responsibility. Because from then on, you can do something for the world in a world where you see many irresponsible people with similar power in front of you. But those who use such power irresponsibly have mostly received it from others. And here you will learn how you can gather strength independently of others.

Az első dolog az, hogy teremtsd meg egy több éves meditáció anyagi feltételeit magadnak. Ez azt jelenti, hogy arra készülj, hogy éveket fogsz eltölteni valahol (én egy lakásban) mindenféle olyan tevékenység nélkül, ami ügyeket generál. Meditálni fogsz, ami azt jelenti, hogy a külvilágot teljesen ki kell zárnod arra az időre. Nincsenek haverok, nincs bulizás, nincs semmi ezen kívül. Nincs telefon, nincs TV, nincs internet, nincs semmi azon kívül, amit a belső világodban találsz. Ez eleinte biztos nehéz lesz, ám ezeket a nehézségeket tudatmódosítókkal el lehet kerülni, ha másképp nem megy. Mert minek ússza át az ember a folyót, ha hajóra is szállhat. Ez esetben bizonyos értelemben akkor is sámáni úton jársz, ha ezt te másképp gondolod és magad tanulod ki a fortélyait. Tehát arra készülsz, hogy elzárod magad a külvilágtól, minimálisra korlátozod a veled kapcsolatba kerülő emberek számát. Nem hívsz vissza senkit, kikötöd az ajtócsengődet is (hogy ne tudják kívülről megzavarni a folyamatokat) és gondoskodsz arról is, hogy legyen valaki, aki az ügyeidet intézi. Fizeti a csekkjeidet és intéz mindent helyetted, amihez nem kell személyesen ott lenned. Észre fogod venni, hogy az összes felesleges ember eltűnik az életedből és csak a barátaid maradnak, akik időnként meg fognak látogatni. Ne zavarjon a döbbenetük, mert ők biztosan nem fogják érteni a változásod okait, ám elfogadnak így is, ezért a barátaid.

The first thing is to create the material conditions for a multi-year meditation for yourself. This means getting ready to spend years somewhere (I am in an apartment) without any activity that generates things. You will be meditating, which means you have to completely exclude the outside world for that time. No buddies, no partying, nothing else besides. There is no phone, no TV, no internet, there is nothing outside of what you find in your inner world. This is sure to be difficult at first, but these difficulties can be avoided with mind-alterers if it doesn’t go otherwise. Because why would a man swim across the river if he/she could board a boat. In this case, in a sense, you are on a shamanic path even if you think differently about it and learn your tricks yourself. So you’re about to isolate yourself from the outside world, keeping the number of people who come in contact with you to a minimum. You don’t call anyone back, you also unlock your doorbell (so they can’t disrupt processes from the outside) and you also make sure there is someone to take care of your affairs. They pay your checks and arrange everything for you that you don’t have to be there in person. You will notice that all the unnecessary people will disappear from your life and only your friends will remain who will visit you from time to time. Don’t be bothered by their shock, because they certainly won’t understand the reasons for your change, but they will still accept it, hence your friends.

Ne aggódj azon, hogy beleőrülsz az unalomba, mert ahogy kinyílik a belső világod, az sokkal érdekesebb lesz bárminél, amit kívül keresnél. Ne ijedj meg attól, ha idegen hangokat hallasz a fejedben. Ne ijedj meg semmitől. Bármi történik a fejedben belső nyugalmad megtartod. Annyi történik, hogy elkezded használni az elméd lehetőségeit. A fejedben lévő agyad egyre inkább olyanná válik, mint egy holografikus computer, ahol a tudatod lesz a böngésző és a spirituális valóság az internet. Szép lassan rájössz, hogy ha önmagadba nézel, ott találod a világot.

Don’t worry about going crazy boredom because as your inner world opens up, it will be much more interesting than anything you’re looking for outside. Don’t be scared if you hear foreign sounds in your head. Don't be scared of anything. Whatever happens in your head you will keep your inner calm. All that happens is that you start using the possibilities of your mind. Your brain in your head is becoming more and more like a holographic computer where your consciousness will be the browser and the spiritual reality is the internet. You pretty slowly realize that if you look at yourself, you’ll find the world there.


Ha egy hologram lapból ollóval kivágsz egy darabot és azt lézerfénnyel világítod meg,
nem a kis képet fogod ott látni, hanem a teljes képet piciben. Ha önmagadban vizsgálod
önmagad egy pici szeletét és azt megvilágosodott fénnyel világítod meg,
az egész világot ott találod magadban.

AZ EZOTÉRIA CÉLJA, HOGY EZT AZ UTAT MEGTALÁLD


Kezdés | Önmagad átprogramozása

A legtöbb embernek azért van a remegés a lábaiban, mert olyan elvárások szerint él, amikről belül mélyen másképp vélekedik. Ezt a remegést úgy lehet megszüntetni, ha azzal kezded a meditációidat, hogy elgondolkozol mindenről és a témákat egyesével hozod fel. Ezzel egyben meg is tanulsz meditálni. Felhozod az első témát és elgondolkozol, erről te hogyan vélekedsz. Ám itt őszintének kell lenned magaddal, mert ha átvered magadat, a remegés nem fog megszűnni. Ha sikerül megegyezésre jutnod magaddal és ennek eredményét el is fogadod, a remegés egy része megszűnik. Ahogy jönnek föl a témák és túl leszel rajtuk, egyre jobban. A végén azt fogod észrevenni, hogy lassan elönt a teljes nyugalom és a fejedben is egyre nagyobb lesz a csend. Ez az az állapot, amiben alkalmassá váltál arra, hogy meditálj.

Getting Started | Reprogram yourself

Most people have tremors in their legs because they live up to expectations that they deeply feel differently within. This tremor can be eliminated by starting your meditations by thinking about everything and bringing up the topics one by one. At the same time, you learn to meditate. You bring up the first topic and think about how you think about it. But here you have to be honest with yourself, because if you cheat yourself, the shaking will not stop. If you manage to reach an agreement with yourself and accept the result, some of the shaking will stop. As the themes come up and you get over them, you get better. In the end, you will notice that total calm is slowly flooding and silence will grow in your head as well. This is the state in which you have become fit to meditate.

Belépés | Kapcsolatfelvétel a szellemi világ lényeivel

Nagyon lényeges valamit az elején megérteni. Ha valamiben egyetértetek, az nem jelenti azt, hogy mindenben egyetértetek. Ők úgy fognak megjelenni, mint segítők. Ám nem gondolkodnak egyénekben, mert ez a kollektív tudat világa. Az elején azt sem fogják tudni, hogy te melyik ember vagy és amikor rákérdezel, hogy "jó-e amit csinálsz", minden esetben az lesz rá a válasz, hogy igen. Ugyanis a világképük teljesen más, mint a tiéd, amiben nem létezik olyan, hogy hiba. Ezt a fogalmat csak a ráció ismeri, aki célt tűz ki maga elé és mindent hibának lát, ami nem egyenesen oda visz. Ők pedig azt látják, hogy tanulási helyzet állt elő, amit nem tekintenek hibának. Te gyorsan akarsz végezni, őket nem érdekli az idő. A másik rendkívül lényeges dolog, amit tanácsolhatok az, hogy mindig legyél észnél, ugyanis a két világ annyira eltér, hogy azonos fogalmak alatt a felek sokszor teljesen mást is érthetnek. Érdemes mindent tisztázni, különben meglepetések is érhetik az embert.

Login | Contact with the beings of the spiritual world

It is very important to understand something at the beginning. If you agree on something, it does not mean that you agree on everything. They will appear as helpers. But they do not think in individuals because it is a world of collective consciousness. In the beginning, they won’t even know which person you are and when you ask if “what you’re doing is good,” the answer to it will always be yes. Because their worldview is completely different from yours, in which there is no such thing as a mistake. This concept is known only to the ration, who sets a goal for himself/herself and sees everything as a mistake that does not lead straight there. And they see that a learning situation has arisen that they do not consider a mistake. You want to finish fast, they don’t care about time. The other extremely important thing I can advise is to always be sensible, for the two worlds are so different that the parties can often understand completely different terms by the same concepts. It is worth clarifying everything, otherwise surprises can come to you.

Az ÉlményPark támogatása | Nem isten és nem veled van

Az ÉlményParkkal rengeteg olyan félreértést és felesleges köröket el lehet kerülni, amikbe én beleszaladtam annak idején. Ezek tapasztalatai jelennek meg abban a spirituális keretrendszerben, ami háttértámogatást ad a munkádhoz. Érdemes még minden elején elképzelned magad az ideális jövődnek abban a pontjában, amikor sikerrel jutottál túl az oda vezető út kihívásain és boldognak érzed magad. Most gondolatban nyomj meg egy gombot és már el is indítottad magadnak ezt a programot.

ÉlményPark support | It's not a god and it's not on your side

With ÉlményPark, you can avoid a lot of misunderstandings and unnecessary circles that I ran into at the time. Their experiences will be reflected in the spiritual framework that provides background support for your work. You should still imagine yourself at the beginning of your ideal future at the point where you have successfully overcome the challenges of the journey there and feel happy. Now press a button in your mind and you have already started this program for yourself.