Hogy mi az álom és mi a valóság, az 3D-ben mindegy
What is dream and what is reality it doesn't matter in 3D
Ez az anyag azok számára készült, akik nem foglalkoztak ezotériával, ám érdekli őket a mágia.

This material is for those who have not dealt with esotericism but are interested in magic


Te sem feltétlen tudod, miből és hogyan készült a mobiltelefonod, TV-s, számítógéped, mégis jól használod őket.

You don't necessarily know what made your mobile phone (TV, computer) and how it was made, but you use them well.


 Ahhoz, hogy telefonálj, nem kell tudod, hogyan lett az okostelefon leprogramozva.

 You don't need to know how your smartphone was programmed to make a phone call.


Azok akik tudják, ők a szakemberek és ha ez téged érdekel, menj el egy mesterhez, vagy jöjj rá mindenre magad.

Those who know are the professionals and if you are interested, go to a master or come to yourself.


Neked csak egy dolgot kell jól megértened.

You only need to understand one thing well.


El kell tudnod képzelni magad úgy, mintha egy holografikus videojátékban játszanál.

You should be able to imagine yourself playing in a holographic video game.Csak nézz ki a szemeiden! Igazam van?

Just look out for the eyes! I'm right?Holohálózat | Holo network

Az agyad az a szerv, ami hordozza a tudatod. A tudatoddal végzel mindent, az agyad pedig egy olyan (holo) hadver, ami képes computer módjára kezelni a beérkező jeleket. Ezt a computert fejleszteni is lehet, akár otthon, akár egy olyan embernél, aki mesternek nevezi magát. Ám itt figyelned kell, mert a mesterek már a játék részei és egy játékban mindenki nyerni szeret!

Your brain is the body that carries your consciousness. You do everything with your consciousness, and your brain is a (holo) hardware that can handle incoming signals as a computer. You can develop this computer, either at home or for someone who calls himself a master. But here you have to watch because the masters are already part of the game and everybody likes to win in a game!

A holo hálózat egy olyan tudathálózat, amiben az emberi szem porton keresztül válik láthatóvá a külvilág. Az ÉléményPark a legmodernebb fejlesztéssel állt elő, ami azt jelenti, hogy a belső játékod kiterjesztett valóságként jelenhet meg a külvilágban, ha ügyes vagy.

The holo network is a network of consciousness that makes the outside world visible through the human eye port. The Adventures Park has come up with the most advanced development, which means that your internal game may appear as an expanded reality in the outside world if you are clever.

A Realitás szintjén a holografikus hálózati parancsokat meditációban (módosult tudatállapotban) tudod kiadni és pozícióidat is ott tudod beállítgatni.

At the Reality level, you can release holographic network commands in meditation (altered state of mind) and set your positions there.

Ha egy hologramos lapnak ollóval levágod egy pici darabját és azt lézerfénnyel világítod meg, nem a pici darabot fogod ott látni, hanem a nagy képedet piciben. Azaz ha te meditációban vizsgálod Önmagad egy pici szeletét, amit különleges (megvilágosodott) fénnyel világítasz meg, az egész világot ott találod önmagadban piciben és hozzá is férsz a világhoz. Az ezotéria célja, hogy ezt az utat megtaláld.

If you cut a small piece of a hologram sheet with scissors and illuminate it with laser light, you won't see the tiny piece in it, but your big picture in a little bit. That is, if you look at a small slice of yourself in meditation, which you illuminate with special (enlightened) light, you will find the whole world in yourself in a tiny and accessible world. The purpose of esoteric is to find this way.

Ekkor rátalálhatsz a különféle hálózatokra és meg is ismerheted őket. A spirituális világ így olyan lesz, mint az internet, ahol a tudatod a böngésződ.

You can then find and know about different networks. The spiritual world will be like the internet, where your mind is your browser.


Mire jó ez? | What is this good for?

Ez a holoplatform képes úgy megjeleníteni a játékot (amit te a mindennapi életednek hívsz), hogy az megdöbbentő hasonlóságot fog mutatni azzal, amit te  valóságnak nevezel.

This holoplatform is capable of displaying the game (what you call your daily life) that will show a staggering similarity to what you call reality.

A játékban való szereplésed nem feltétlenül jelenti azt, hogy a tudatossági szinted is itt van. Azaz könnyen elképzelhető, hogy úgy vagy játékban régóta, hogy erről fogalmad sem volt. Ezt nevezted eddig a mindennapi életednek, amiben az eseményeket a szerencse és a véletlen mozgatták.

Your presence in the game does not necessarily mean that your level of consciousness is here. That is, it may well be that you have been in the game for a long time that you had no idea about it. This is what you have called your everyday life, in which events were moved by luck and chance.

Ha úgy érzed statiszta szerepben vagy, itt a lehetőség, hogy kezedbe vedd sorsod!

If you feel in a static role, you have the chance to take your destiny into your hands!

A statiszta szerepből úgy lehet kilépni, hogy először tudatosítani kell magadban azt, mit is akarsz valójában önmagadtól. Miután ez megtörtént, valószínűleg az általatok depressziónak nevezett átmeneti állapot lép fel (lehet, már évekkel ezelőtt elkezdődött a magasabb dimenziós jellemzőid miatt), mely során az angyalod észre vesz téged. Mivel ez ellen az EGO és a SZÍV ellenséges része védekezni kezd, minden bizonnyal egy pszichológus előtt találod magad, aki meg akar gyógyítani (azaz visszafordítani utadon). Az ego és a szív is képes ugyanis a vetítésre. Tehát a játékot először önmagaddal játszod, aztán léphetsz tovább. Ha sikerül önmagad legyőznöd vagy egyezségre jutnod vele.

You can quit the static role by first becoming aware of what you really want from yourself. Once this is done, it is likely that you are experiencing a transient condition called depression (it may have started years ago because of your higher dimensional characteristics) during which your angel recognizes you. Since the enemy part of EGO and the HEART is defending against it, you will certainly find yourself in front of a psychologist who wants to heal (ie turn back on your way). The ego and the heart are capable of projection. So you play the game with yourself first, then go on. If you succeed in defeating yourself or getting a deal with it.

Mindenképp el kell érned azt, hogy a saját megérzéseidet tekintsd elsődleges információforrásnak. A mindennapi életedben ezt úgy hívod: megtanulsz bízni a megérzéseidben és hinni önmagadban. Tehát saját magadnak hiszel, ha tudod, hogy ezen az úton jársz és nem másoknak, akiknek erről fogalmuk sincs. Ekkor válsz alkalmassá arra, hogy komolyabb szerepeket kapj az Élet Filmjében. A statiszta lét egy tanulófokozat, amit a helyes szellemben megélve többre tudsz használni, mint egyszerű tanulás.

You must make sure that your own feelings are the primary source of information. In your daily life you call it: you learn to trust your beliefs and believe in yourself. So you believe yourself if you know you're on the road and not others who have no idea about it. You will then be able to get more serious roles in the Movie of Life. Static Being is a learning level that you can use in the right spirit to learn more than simple learning.

Sodódás közben arra figyelj, hogy a megfelelő irányba evickélj, hogy amikor elkap a Sodrás amit vársz, az már a megfelelő irányba vigyen.

During the twitching, pay attention to swing in the right direction, that when you catch the Swirl you expect, it will take you in the right direction.

Hogy mire jó ez neked? Amire jó lenne akkor, ha varázserőd lenne.

What is it good for you? What would be good if you had magic (power).