Alfában, félálomban találod hozzám a kulcsot | In the alfa, half-dream you find the key to me
A Történet valahol 2010-2011 környékén kezdődött, amikor kaptam egy gitárt. Előtte soha nem gitároztam, sőt - bár abszolút zenei hallásom van - zenéléssel sem foglalkoztam. Megjegyzem, most sem, ám ennek kifejtésére pár szónál azért több kell. Ugyanis felvetődik a kérdés, ha soha nem gitároztam, akkor hogyhogy a gitár kézhezvétele után egy héttel egy ilyen felvétel készülhetett, amikor tulajdonképpen először fogtam komolyabban a kezembe?

The Story began somewhere around 2010-2011 when I got a guitar. I never played guitar in front of him, and even though I have an absolute musical sense, I didn't even play music. I note, not now, but for a few words to explain it, you need more. The question arises, if I never played a guitar, how could a recording be made one week after the guitar was received, when I first took my hand seriously?
A cél az volt, hogy teljesen új megközelítéssel álljak a dologhoz és igyekezzek világszinvonalon alkotni valamit. Az új megközelítés a csak jobb kezes gitártechnika lett, amiben olyan szemlélettel állok a hangszerhez, mintha egy matrixnyomtató lennék, ahol a 6 húr adja a lehetőségeimet, az 5 ujjam pedig az eszköztáramat. Persze ez így nem pontos, mert azonnal rájöttem a 2 ujjas technikára is, ami szintén képes térhatást kelteni az agyban, ami a holografikus programozás egyik alapja.

The goal was to take a completely new approach to the matter and try to create something world-wide. The new approach has become just the right-handed guitar technique, which I have in mind with the instrument as if it were a matrix printer, where the 6 strings give me the opportunity, and my 5 fingers are the toolbar. Of course, this is not accurate because I immediately discovered the 2 finger techniques, which can also produce spatial effects in the brain, which is one of the bases of holographic programming.
Ehhez a technikához nincs szükség a gyakorlásra, így lényegében csak akkor vettem elő a gitárt, amikor hangfelvételeket készítettem. Ezek a hangfelvételek tehát valósidőben és élesben készültek. Nem tettem mást, mint ráhangolódtam egy energiasugárra és átkonvertáltam zenei frekvenciákra. A felvételek között vannak olyanok, amiben a gitár fa részén az ujjaimmal dobolok, ami az értő fül számára mutatja, mit is csinálok, ám az csak 2D-s megvalósítás. A térhatáshoz szükség van a húrokra. Amikor két húrom elpattant, akkor érkezett meg a bipolar hangzás, amivel a jelenlegi zenei-programok készülnek.

There is no need for practice with this technique, so I basically took the guitar only when I made voice recordings. So these recordings were made in real time and sharp. I did nothing more than tune in to an energy beam and converted it to music frequencies. There are some of the shots that I throw with my fingers on the wood part of the guitar, which shows me what I do for the intelligent ear, but it's just a 2D implementation. The strings are needed for spatial effects. When two strings snapped, the bipolar sound arrived, with which the current music programs are made.
A jobbkezes gitározás lényege az, hogy az agy racionális féltekéjével generálunk - akár - érzelmeket. Ugyanis azzal, hogy muzikalitást viszek abba, ami amúgy értelmezhetetlen hangsorozatokból állna, érzelmi reakciót váltok ki a hallgatókból. Most mindegy az, hogy ez elismerés vagy idegesség. A hangprogramozás elméletének megértése akkor könnyebb, ha az ember már hallott fax-ot, vagy ZX Spectrumot, itt is ugyanolyan programok töltődnek az agyba. Ha felvetődne a kérdés, lehet-e érzelmeket közvetíteni a racionális agyféltekével, arra az a válaszom, hogy az mp3 formátumban hallgatott zenéből is áradnak az érzelmek, pedig az mp3 nem áll másból, mint 1-esekből és 0-ákból!

The essence of right-handed guitar is that we generate - even - emotions with the rational hemisphere of the brain. Indeed, because I bring musicality to it, which would consist of some unintelligible sequences of sound, I will make an emotional response from the listening people. Now it doesn't matter whether it is recognition or nervousness. Understanding the theory of sound programming is easier if you have heard a fax or ZX Spectrum, and the same programs are loaded into the brain. If the question arises, can emotions be conveyed to the rational hemisphere, the answer is that the music played in mp3 format also emits emotions, even though the mp3 does not consist of anything other than 1 and 0!

A következő felmerülő kérdésre (bárki megtanulhatja-e ezt) a válasz már nehezebb. Ahhoz ugyanis, hogy az 5 ujj harmonikusan mozogjon, olyan fejlettségű agyra is van szükség. Emellett az intuitív képességeknek is magas szintűeknek kell lenniük, hisz a sugár, amit átkonvertálunk a zenei hangok sorozatára, egyáltalán nem mindegy, honnan érkezik és milyen minőségű.

The answer to the next question (can anyone learn this) is the more difficult. In order for the 5 finger to move harmoniously, a brain of such a advanced level is needed. In addition, intuitive abilities should be high, because the radius that we convert to the series of musical sounds is no matter where it comes from and the quality.


Mi történik az emberrel, ha ilyen zenéket hallgat? | What happens to people when they listen to such music?

Valószínűleg először felkészületlenül éri azt az agyat, amelyik ahhoz szokott, hogy az érzelmek a bal kéz felől jönnek. Ezért sokan ingerülten reagálhatnak rá, illetve a védelmi reakció az lesz, hogy rossznak értékelik és elutasítják. Akik viszont felismerik benne a zenét (ami nem a hagyományos dallam-alapokra épít), azaz megtalálják hozzá a Kulcsot, azok számára sokat jelenthet. A gyakorlati haszna az, hogy felélednek olyan spirituális képességek, amik a gyerekkorban működtek utoljára. Ezzel a módszerrel lehet gyógyítani (akár tömeggyógyítani is) és ki lehet kerülni a spirituális mestereket (akik ki tudja mit várnak el valójában a beavatásokért), azaz önbeavatásokra is alkalmas.

It is probably the first time that the brain that is used to the emotions coming from the left hand is unprepared. Therefore, many people may react irritably, and the defense response will be to judge and reject it. However, those who recognize the music in it (which is not based on traditional melodies), that is, find the Key, can mean a lot to them. The practical benefit is that the spiritual abilities that last worked in childhood are resurrected. This method can be used to heal (even mass heal) and avoid spiritual masters (who know what they expect for the initiation), that is, they can be self-initiated.

Miért ilyen gyors a ritmusa? | Why is the rhythm so fast?

Ez a ritmus megegyezik azzal, amit az emberek lábában remegő idegesség generál. Azaz felveszi azt a ritmust és így fejt ki gyógyhatást.

This rhythm is the same as that generated by people's trembling nerves. That is, it takes that rhythm and exerts a therapeutic effect.

Vannak-e veszélyei? | Are there any dangers?

Lehetnek. Elsősorban az olyan emberekre, akik nem készültek fel erre és túl komolyan veszik. Ők akár elmegyógyintézetben is kiköthetnek, mert ha túl sok olyan impulzus éri az agyat, amivel az nem képes megbirkózni, akkor a tudat magasabb dimenziókba emelkedik, az az alatt lévő valóságokban így nem lesz jelen. Felkészülni erre úgy lehet, hogy az ember olyan életet él (világszemlélet-életmód váltás) és lelassítja az élettempóját, hogy a tudatát képes legyen kivonni az ügyek erdejéből.

Yes, they can. Primarily for people who are not prepared for this and take it too seriously. They can even be set in a mental hospital, because if there are too many impulses that the brain is unable to cope with, the consciousness will rise to higher dimensions, and it will not be present in the realities beneath it. To prepare for this, one can live a life (changing the way of life) and slowing down its lifetime so that it can withdraw its consciousness from the forest of affairs.
Albumok
év
mire jók?
Bipolar Az Én vagyok az Egyetlenből a Vagyok Aki Vagyok-ba áttérés problémáira. Mentális gyógyprogram.
Medical Meditations Különféle pszichés problémákat helyrehozó mentális gyógyprogram.
Qi for Kids Gyerekek hallótávolságán belül szólhat a háttérben vagy alvás közben.
Flash Back Többszörös személyiségzavar (megszállások) kezelésére, személyiséghelyreállító.
Tudati felkészülés (egyben)
DIM Multidimenzió
Ports Tudati csatlakozás
SIM Cellák
Dream Line Álomcsatlakozás
Tudati csatlakozás (egyben)
Szakmai
Dimenziókapu kellékek Ha valamit nagyon titkolni akarsz, tedd ki mindenki szeme elé
Unimatrix One Én Vagyok Az Egyetlen típusú kollektívához alsó csakrák
Unimatrix Two Én Vagyok Az Egyetlen típusú kollektívához fölső csakrák
Mese a 4 agyféltekéhez
2012
Beavatóprogram: 1 2 3 4
Videók
Parázsvarázs
Liquid Spiritual Doze
Invisible Man

english version


Albums
year
what they are good for?
Bipolar For moving from "I am the One" to "I am who I am" problems. Mental medicine.
Medical Meditations Mental health program to repair various psychic problems.
Qi for Kids You can speak within the ears of children or during sleep.
Flash Back For managing multiple personality disorders (occupations), personality restoration.
Preparing for consciousness (in one piece)
DIM Multidimension
Ports Consciouness connection
SIM Cells
Dream Line Dream connection
Consciousness connectivity (in one piece)
Pro
Dimension Gate Supplies If you want to hide something very much, put it in front of everyone's eyes

Variations Tarot     >>>>>
ÉlményPark login     >>>>>
Unimatrix     >>>>>
Death gate | Halál Kapu     >>>>>