Ez egy olyan weboldal, melyet a vele párhuzamosan futó meditációim mellett csináltam. Nem célja az, hogy a világ megtudja létezését. Az a célja, hogy néhány ember tudja csak meg. Ám sok ember keveredik ide. Jobb, ha ezzel kezdünk.This is a website I made in addition to my meditations running in parallel with it. It is not intended for the world to know its existence. The goal is for some people to know only. But a lot of people get involved here. We better start with that.


Ez egy ezós weboldal? Akkor én innen lépek. A weboldal nem érdekel, keresek valamit. Én se tudom, hogy miről szeretnék többet megtudni. 
Is this an eso website? Then I'll get out of here. I don't care about the website, looking for something. I don't even know what I want to know more about.
Itt vagyok a teljes figyelmemmel.

I'm here with my full attention.Before that, I would like to find out what this website is about
Előtte még szeretnék tájékozódni, miről is szól ez a weboldal

Megérteni a lényeget | Understand the point

Mindenki azt hiszi, hogy a spiritualitáshoz mester kell. Nem kell hozzá mester. Csak és kizárólag te kellesz hozzá. Én sem vagyok mester. Egy olyan ember vagyok, aki csinált egy weboldalt, ahol elég információt kapsz ahhoz, hogy önmagad mestere legyél.

Everyone believes that spirituality requires a master. You don't need a master. Only you need it. I'm not a master either. I’m a person who made a website where you get enough information to be a master of yourself.

Távoktatás az internetről | Distance learning from the Internet

Kezdem ott, hogy ha valaki azt mondja neked, hogy ezotériát tanít, az vagy nem tudja miről beszél, vagy hazudik. Ezotériát azért nem lehet tanítani, mert azt csak te tudod önmagdban felfedezni. Amit más tud, hogy elvezet annak kapujához. Azt pedig az interenetről is meg lehet tenni.

I’ll start there that if someone tells you they’re teaching esotericism, they either don’t know what they are talking about or they are lying. Esotericism cannot be taught because only you can discover it on your own. What others know will lead you to its gate. And it can also be done from the internet.

Hologram a való világ? | Is the real world a hologram?

Különböző tudományágak képviselői jutottak arra a meggyőződésre, hogy ez érzékszervek által tapasztalt világ csupán egy szelete a valóságnak. A mélyebb szinteken a teljes világegyetem összefügghet, és az elme nem csak vetítheti, de alakíthatja is a valóságot.

Representatives of various disciplines have come to believe that this world experienced by the senses is only a slice of reality. At the deeper levels, the entire universe can be interconnected and the mind can not only project but also shape reality.

Elme és Varázslat | Mind and Magic

Ha a világ holografikus szerkezetű, az emberi agy pedig egy holografikus computer, akkor minden az elméből indul ki. Vagyis minden belőled indul ki. Hisz a vetítésed forrása te vagy. Minden attól függ, mit tudsz és hiszel a világról. Ha úgy érzed, csak egy kis ember vagy, aki egy hierarchiában él, az azt jelenti, hogy elhitted magadról, hogy egy kis ember vagy és elhitted a hierarchiát is. Már csak tudnod kellene, hogy tudsz ezeken változtatni.

If the world has a holographic structure and the human brain is a holographic computer, then everything starts from the mind. That is, it all starts with you. You are the source of your projection. It all depends on what you know and believe about the world. If you feel like you’re just a little person living in a hierarchy, it means you believed in yourself that you were a little person and you believed in the hierarchy too. You just need to know that you can change these.

Mi ez a Modern Ezotéria | What is Modern Esotericism

Amikor belekezdtem ebbe a 20 éves meditációba, nem tudtam, hogy ez 20 évig fog tartani. Menet közben jöttek a feladatok, amik új feladatokat generáltak és egyszer elérkezett az a pont, amikor rájöttem, hogy egy teljesen új rendszert kell alkotnom. Egy olyan rendszert, ami a nyugati ember (más szóval modern ember, aki a technológiai fejlődés motorja) világlátásához igazodik.

When I started this 20-year meditation, I didn’t know it would last for 20 years. Along the way, tasks came that generated new tasks and once the point came when I realized I needed to create a whole new system. A system that adapts to the worldview of Western man (in other words, modern man who is the engine of technological development).

A kapu előtt állva | Standing in front of the gate

Elgondolkoztál már azon, hogy ez a mai világ a régebbi korok álmait valósítja meg? Mosógép, mosogatógép, porszívó, hűtőszekrény, replőgép, autó és mind a kényelemről szól. Elgondolkoztál már azon, hogy ki vagy és miért vagy itt? Vagy ha nem a kényelemről szól, akkor miről? Mit kellene tenned a felszabaduló időben? Mit teszel a felszabduló időben? Az életeddel megérdemled-e, hogy ebben az álomvilágban élj? Értékeled ezeket? Boldog vagy? Csupa olyan kérdés, aminek megválaszolásához nem elég csak az anyagi világ.

Have you ever considered that this world today realizes the dreams of older times? Washing machine, dishwasher, vacuum cleaner, refrigerator, airplane, car and all about comfort. Have you ever wondered who you are and why you are here? Or if it’s not about comfort, then what? What should you do in the liberated time? What are you doing in the time of liberation? Does your life deserve to live in this dream world? Do you value these? Are you happy? Questions that the material world alone is not enough to answer.

Hogyan tudsz gyorsan nagyot fejlődni | How can you develop yourself fast

Ha megnézel egy sci-fi filmet vagy egy misztikus sorozatot, mint például a Matrix és a Képmás és azt meg is értetted, az technikailag beavatásnak számít. Azaz fejlődött az agyad és felészült bizonyos emelt szintű dolgok megértésére. Azért nem lesz mindenkiből azonnal szuperhős és varázsló, mert az ilyesmi egyrészről nem azonnal történik, másrészről a tudás csak a történet egyik fele, a másik a hited. Vagyis mit tudsz és hiszel a világról. A világ pedig igazodik hitedhez.

If you watch a sci-fi movie or a mystical series like The Matrix and Counterpart and you understand it, it is technically considered initiation. That is, your brain has evolved and prepared to understand certain elevated things. Not everyone will immediately become a superhero and a wizard because on the one hand this kind of thing does not happen immediately, on the other hand knowledge is only one half of the story and the other is your faith. That is, what you know and believe about the world. And the world adjusts to your faith.